Ê tô bàn 2.5 inch,

độ mở lớn nhất: 75mm,

lực kẹp tối đa: 0.5kn,

trọng lượng: 1.5kg

Ê TÔ BÀN