Ê tô bàn 4 inch,

độ mở lớn nhất: 108mm,

lực kẹp tối đa: 0.6kn,

trọng lượng: 2kg

Ê TÔ BÀN