Size: 6x160mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210602 - Mũi khoan bê tông đuôi gài