Size: 24x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212401 - Mũi khoan bê tông đuôi gài