Size: 18 X 540mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1241805 - Mũi khoan bê tông đuôi gài