Size: 25X400mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1242503 - Mũi khoan bê tông đuôi gài