Màn hình LCD: 1999 số đếm. Đèn nền
 - DCV: 200mV/2V/20V/200V/600V
 - ACV: 200V/600V
 - DCA: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A
 - Ω: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ- 40/T

DM200 - Đồng hồ đo điện vạn năng