Chiều dài mỏ lết: 150mm (6 inch),

Kích thước điều chỉnh: 0-19.2 mm- 120/T

HADW131062 - Mỏ lết