Chiều dài mỏ lết: 200mm(8"),

Kích thước điều chỉnh: 0-24mm- 36/T

HADW131082 - Mỏ lết