Trọng lượng nâng: 5 tấn,

Độ cao nâng: 3m,

số dây xích nâng: 2,

khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 688mm,

lực chuỗi kéo để nâng tải: 372N,

Khối lượng bá lăng: 42.5 kg,

đóng trong thùng gỗ- 1/T

HCBK0205 - Bá lăng xích 5 tấn