Trọng lượng: 2LB, bề mặt nhựa không dính , không tạo lửa, đóng gói bằng thẻ treo - 24/T

HDBM01028 - Búa nhựa đầu tròn không nảy