Bộ 6 tua vít cách điện gồm SL3.0×75
SL4.0×100, SL6.5×150, PH0×60, PH1×80
PH2×100. Tay cầm mới .

Khung nhôm cố định tua vít.

Chui tròn cách điện 1000V,  

có chứng nhận VDE- 24/T

HKISD0608 - Bộ 6 tua vít cách điện