Bồ 120 món dụng cụ gồm:  

+ 6 mũi khoan bê tông đuôi trơn:

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

+ 19 mũi khoan kim loại HSS:

1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm
+ 6 mũi khoan gỗ:

3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét, 8 mét, 10 mét,

+ 52 mũi siết vít dài 25mm size:
PH0 / 1/2/2/3/4; PZ0 / 1/2/2/3/4; SL3 / 4/5/6 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5 ;TX10 / 15/20/25/30/40; S1 / 2/3; H3 / 4/5/6; TT10 / 15/20/25/30/40; HT3 / 4/5/6; M6; SP6 / 8, TW2 / 3, TS8 / 10, C2 / 3;
+ 3 mũi khoan gỗ dẹp:

16mm, 20mm, 25mm
+ 5 mũi từ dài 48mm:

7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 12mm, 13mm,

+ 1 Mũi Khoan 12mm,

+ 1 cái thước thủy mini,

+ 1 dao rọc giấy 4 chiều sâu đo
+ 10 đầu tiếp 1/4'':

4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,

+ 1 khớp nối ,

+ 1 cờ  lê,

+ 1 búa và các dụng cụ khác

HKTAC011201 - Bộ 120 món dụng cụ