Lưỡi thẳng, kích thước: 210mm,

chất liệu thép đặc biệt, độ dày:2.5mm,

cán bằng gỗ- 72/T

HPK02101 - Dao tước dây điện lưỡi thẳng 210mm