Kích thước dây : 28 x 1780 mm - M40

MÁY MÀI KHOAN ĐÁ KHOẢNG CÁCH XA