ĐƠN VỊ TÍNH (mm), GỒM CÁC SIZE:

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120.

MŨI KHOÉT GỖ, SẮT, INOX