GỒM CÁC SIZE :

ø14x350, ø15x350, ø16x350, ø17x350, ø18x350, ø19x350, 

ø20x350, ø20x350, ø20x350, ø23x350, ø24x350, ø25x350,

ø27x350, ø30x350, ø32x350, ø36x350, ø38x350, ø40x350,

ø44x350, ø44x350, ø51x350, ø51x350, ø63x350, ø66x350,

ø66x350, ø66x350, ø83x350, ø89x350, ø96x350, ø102x350,

ø102x350, ø102x350, ø116x350, ø120x350, ø120x350, 

ø132x350, ø140x350, ø150x350, ø159x350, ø168x350,
ø180x350,  ø200x350, ø220x350, ø245x350, ø300x350

 

MŨI KHOAN ỐNG ASAK - DÀI 3 TẤC