GỒM CÁC SIZE :

4x110, 5x110, 6x110, 7x110, 8x110, 10x110, 

12x110, 14x110, 16x110, 6x200, 8x200, 10x200,

12x200, 14x200, 16x200, 18x200, 20x200, 6x300,

8x300, 10x300, 12x300, 14x300, 16x300,18x300, 20x300 

MŨI KHOAN BÊ TÔNG ĐUÔI TAM GIÁC