GỒM CÁC SIZE :

6x110, 6x160, 6x210, 6x260, 6x310, 8x110,

8x160, 8x210, 8x260, 8x310, 10x110, 10x160,

10x210, 10x260, 10x310, 12x160, 12x210, 12x260,

12x310, 14x160, 14x210, 14x260, 14x310, 16x160,

16x210,16x260, 16x310, 18x210, 18x260, 18x310,

20x210, 20x260, 20x310, 22x210, 22x260, 22x310,

25x260, 25x310, 25x360  

MŨI KHOAN GÀI 2 CẠNH HỢP KIM VÀNG (NEW)