GỒM CÁC SIZE :

6x110, 6x160, 6x210, 6x260, 6x310, 7x110, 7x160, 8x110

8x160, 8x210, 8x260, 8x310, 10x110, 10x160, 10x210, 10x260,

10x310, 12x160, 12x210, 12x260, 12x310, 14x160, 14x210, 14x260,

14x310,14x310, 16x210, 16x260, 16x310,18x210, 18x260, 18x310,

20x210, 20x260, 20x310, 22x210, 22x260, 22x310, 25x260, 25x310 

MŨI KHOAN GÀI 4 CẠNH HỢP KIM