GỒM CÁC SIZE:

1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 

4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5, 6.0, 6.2,

6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.5, 8.0, 8.5, 8.7, 9.0, 9.5,

10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5,

14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5,

18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0,

24.0, 25.0.

KHOAN COL: 

16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5,

20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0,

28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0,

36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0.

MŨI KHOAN SẮT, THÉP & INOX MÀU VÀNG ĐỒNG