JSLSL4 60# : 120*100MM : ĐỎ ĐẬM


JSLSL4 80# : 120*100MM : ĐỎ ĐẬM


JSLSL4 120# : 120*100MM : ĐỎ ĐẬM

NỶ KIỂU DU LÔ CÓ GIẤY NHÁM