Đường kính: 3.5mm

TAC100353 - Mũi Khoan Sắt 3.5mm