Đường kính: 7.0 mm

TAC100703 - Mũi Khoan Sắt 7.0 mm