Đường kính: 7.5 mm

TAC100753 - Mũi Khoan Sắt 7.5 mm