Đường kính: 8.5 mm

TAC100853 - Mũi Khoan Sắt 8.5 mm