Đường kính: 9.0 mm

TAC100903 - Mũi Khoan Sắt 9.0 mm