Đường kính: 10.5 mm

TAC101053 - Mũi Khoan Sắt 10.5 mm