Đường kính: 11.0 mm

TAC101103 - Mũi Khoan Sắt 11.0 mm