Đường kính: 12.0 mm

TAC101203 - Mũi Khoan Sắt 12.0 mm