Đường kính: 12.5 mm

TAC101253 - Mũi Khoan Sắt 12.5 mm