Đường kính: 7.5 mm

TAC110751 - Mũi Khoan Sắt M2 7.5 mm