Đường kính: 8.5 mm

TAC110851 - Mũi Khoan Sắt M2 8.5 mm