Đường kính: 9.0 mm

TAC110901 - Mũi Khoan Sắt M2 9.0 mm