Đường kính: 10.5 mm

TAC111051 - Mũi Khoan Sắt M2 10.5 mm