Đường kính: 11.5 mm

TAC111151 - Mũi Khoan Sắt M2 11.5 mm