Đường kính: 12.5 mm

TAC111251 - Mũi Khoan Sắt M2 12.5 mm