6 x100 mm

TAC210601 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Trơn 6x100