6 x150 mm

TAC210602 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Trơn 6 x 150