14 x200 mm

TAC211402 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Trơn 14 x 200