Đường kính: 125mm,

Độ rộng lưỡi: 20mm,

Lỗ cốt: 22.22mm
(20/T)

TAC2411251 - Chén Mài Đá/Bê Tông 125mm