Đường kính: 10mm,

3 cái/bộ, đuôi lục giác 1/4''

Chiều dài: 65mm,

Chất liệu: 50BV30,

Có từ tính mạnh

TAC271031 - Bộ Mũi Bắn Tôn