Size: 9 mm, chiều dài: 131 mm - 360/T

TCSPA091 - Cờ Lê Vòng Miệng 9mm