Size: 16 mm,

Chiều dài: 201 mm - 180/T

TCSPA161 - Cờ Lê Vòng Miệng 16mm