Size: 19 mm,

Chiều dài: 231 mm - 120/T

TCSPA191 - Cờ Lê Vòng Miệng 19mm