Size: 21 mm,

Chiều dài: 253 mm - 90/T

TCSPA211 - Cờ Lê Vòng Miệng 21mm