Size: 22 mm,

Chiều dài: 262 mm - 90/T

TCSPA221 - Cờ Lê Vòng Miệng 22mm