Size: 24 mm,

Chiều dài: 287 mm - 60/T

TCSPA241 - Cờ Lê Vòng Miệng 24mm