Size: 8 mm, chiều dài: 140 mm - 120/T

TCSPAR081 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 8mm