Size: 10 mm, chiều dài: 159 mm - 120/T

TCSPAR101 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 10mm